Statut Klubu

STATUT
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i prawa stowarzyszenia
§ 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Klub Inteligencji Katolickiej w
Gorzowie Wlkp., nazywany w dalszym ciągu „Klub”.
§ 2
Terenem działania jest miasto Gorzów Wielkopolski, gdzie znajduje się siedziba Klubu, oraz terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§ 3
Klub posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem „KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ W GORZOWIE WLKP Stowarzyszenie zarejestrowane”.
Rozdział II
Cel i środki działania
§ 4
Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, którzy zgodnie ze
swoim światopoglądem w ramach ustroju RP mają na celu:
a) pracę intelektualną i moralną w oparciu o nauki Kościoła katolickiego dla ukształtowania
osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i
społecznych,
b) pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i
obyczajowej,
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 5
Powyższe cele Klub realizuje przez tworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej za
pomocą:
a) organizowania zebrań otwartych
b) organizowania odczytów,
c) organizowania zebrań dyskusyjnych,
d) organizowania imprez artystycznych,
e) prowadzenia czytelni czasopism i biblioteki,
f) organizowania publikacji i wydawnictw,
g) współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.
Rozdział III
Członkostwo
§ 6
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu Klubu, który w tej
sprawie podejmuje uchwałę.
§ 7
Członek Klubu ma prawo do:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu oraz korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego w stowarzyszeniu,
b) udziału w działalności Klubu.
§ 8
Członek Klubu ma obowiązek:
a) realizowania światopoglądu katolickiego,
b) ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu i
wprowadzanie ich w życie,
c) brania czynnego udziału w działalności Klubu,
d) regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 9
Za nieprzestrzeganie Statutu Prezydium Zarządu Klubu ma prawo udzielenia członkowi upomnienia,
względnie może członka wykluczyć z Klubu. Od decyzji Prezydium Zarządu Klubu członek ma prawo
odwołania się do Zarządu Klubu.
§ 10
Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki ustają z chwilą:
a) rezygnacji złożonej Sekretarzowi Klubu,
b) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy,
c) wykluczenia wynikającego z § 9 Statutu.
Rozdział IV
Ustrój i organy Klubu
§ 11
Organami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu, Prezydium Zarządu Klubu oraz Komisja
Rewizyjna.
§ 12
Do zakresu działania Walnego Zebrania Klubu należy:
a) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania,
c) ustalenie wytycznych programowych działalności Klubu,
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu,
f) uchwalenie Statutu oraz jego zmiany
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
h) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną
wagę wymagają przejawu woli całego Klubu ,
i) rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów między członkami Klubu.
§ 13
Dla uznania ważności uchwał Zebrania Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby
członków. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają większością głosów z wyjątkiem uchwał o
zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów.
§ 14
Walne Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na 3 lata z podaniem porządku obrad
przynajmniej na 14 dni przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu jest zwoływane na
podstawie uchwały Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków.
§ 15
Zarząd Klubu kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.
§ 16
Zarząd Klubu składa się z:
a) Prezesa,
b) 1 do 2 Wiceprezesów,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) 2 do 5 członków Zarządu
powołanych w wyniku wyborów na Walnym Zabraniu Klubu. Zarząd Klubu ma prawo do kooptowania
do swego grona nowych członków w ilości nie większej niż 2/5 ogólnej liczby wybranych członków
Zarządu.
§17
Zarząd Klubu wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną co 3 lata.
§18
W skład Prezydium Zarządu Klubu wchodzą: Prezes, od 1 do 2 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
§19
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej jak raz na 2 miesiące.
§20
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:
a) realizacja wytycznych działalności Klubu, zatwierdzanie rocznych planów pracy Klubu i uchwalanie
budżetu oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Zarządu i Walnego Zebrania,
b) kooptowanie nowych członków Zarządu Klubu,
c) ustalanie wysokości składek członkowskich
d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu,
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
f) przyjmowanie w poczet członków.
§21
Prezydium Zarządu Klubu jest władzą wykonawczą Zarządu Klubu.
Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:
a) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu i Zarządu Klubu,
c) opracowanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz
regulaminów i wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem, dodatkowymi
funduszami i specjalnymi oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w granicach
obowiązujących przepisów
e) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
f) reprezentowanie Klubu,
g) składanie sprawozdania na posiedzeniu Zarządu Klubu z wykonanych prac,
h) tworzenie sekcji zainteresowań.
§22
Oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Klubu łącznie:
Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni
członkowie Prezydium Zarządu Klubu.
§23
Uchwały Zarządu Klubu oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków.
§24
Komisja Rewizyjna w składzie od 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Klubu jest organem
kontrolującym działalność Klubu i Zarządu Klubu.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Klubu,
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i otwieranie wniosków o udzielenie lub
odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
d) występowanie do Prezydium Zarządu Klubu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania lub posiedzenia Zarządu Klubu.
§25
Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo kooptować do swego składu dalszych członków do
ilości nieprzekraczającej 5 członków komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach władz Klubu.
Rozdział V
Fundusze i majątek
§26
Fundusze Klubu składają się:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, subwencji, dotacji.
§27
Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym
rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy. Wszelkie decyzje władz Klubu
w przedmiocie zbycia części lub całości majątku nieruchomego wymagają zgody władz rejestracyjnych.
Rozdział VII
Rozwiązanie Klubu
§28
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Klubu, przy kwalifikowanej większości głosów zgodnie z §13 niniejszego Statutu. W przypadku
rozwiązania Klubu na mocy uchwały Walnego Zebrania decyzje o przekazaniu majątku podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.